Nowe wzory formularzy PIT

W Dzienniku Ustaw z 29 listopada 2012 roku poz. 1331 zostały opublikowane nowe wzory formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Wzory zostały dostosowane do obowiązujących od 31 marca 2012 r. zasad zaokrąglania do pełnych złotych podstaw opodatkowania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Stosownie do zmian w art. 63 § 1Ordynacji podatkowej, podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Przepisy w zakresie zaokrąglania obowiązują od dnia 31 marca tego roku.
W związku z powyższym konieczne było dostosowanie obowiązujących formularzy zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 do obowiązujących zasad.

Nowe wzory formularzy stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Ponadto we wzorach uaktualniono publikator tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej.

Wzory stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2012 r